زمان برگزاری جلسات دفاع

رشته زبان فرانسه

رشته زبان انگلیسی (آموزش و مترجمی)

رشته زبان آلمانی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته زبان شناسی همگانی