کنفرانس ها و سمینار ها

سمینار نیم روزه کسب و کار ترجمه و حقوق و تکالیف مترجم

با همکاری موسسه سپهر ترجمان اندیشه

زمان : یکشنبه 10 اسفند 1393

از ساعت 9 الی 11

 

همایش ملی و علمی -پژوهشی ترجمه شناسی قرآن کریم

با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران و علامه فطب راوندی

زمان : یکشنبه 92/10/8

ساعت : 8.30 الی 14

 

نخستین کنفرانس زبانشناسی نقش گرا

زمان 91/2/19