انجمن های علمی

انجمن  علمی  دانشجویان  مترجمی  زبان انگلیسی  دانشکده  زبانهای  خارجی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی  با نظارت     دکتر عبدالله برادران و  دکتر کوروش عاکف در حال تاسیس می باشد.