گروه زبان فرانسه

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات نیمسال اول سال 95

کارشناسی:

لیست دروس ارائه شده در رشته ادبیات فرانسه

لیست دروس ارائه شده در رشته مترجمی فرانسه

کارشناسی ارشد:

لیست دروس ارائه شده در رشته  آموزش فرانسه

لیست دروس ارائه شده ادبیات فرانسه

لیست دروس ارائه شده مترجمی فرانسه

دکتری تخصصی:

لیست دروس ارائه شده زبان و ادبیات فرانسه

 

عناوین و تعداد واحد درسی  گروه زبان فرانسه

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی رشته فرانسه  گرایشهای : (ادبیات - مترجمی  )

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی  ارشد رشته  فرانسه گرایشهای : (  مترجمی  - آموزش - ادبیات  )

 عناوین و تعداد واحد درسی  دکتری  رشته  فرانسه  گرایشهای : (  ادبیات   )