گروه زبان فرانسه

دانشجویان دوره دکتری گروه زبان فرانسه

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
زهره اسلامی قرایتی زبان وادبیات فرانسه zoh.eslamigharaati.lng@iauctb.ac.ir
سارا رفیعی زبان وادبیات فرانسه sar.rafiei.lng@iauctb.ac.ir
ایدا شاهنیانس زبان وادبیات فرانسه Ayd.Shahenians.lng@iauctb.ac.ir
ساقی فرهمندپور زبان وادبیات فرانسه Sag.Farahmandpour.lng@iauctb.ac.ir