گروه زبان شناسی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه زبان شناسی

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
انیس ابراهیمی زبانشناسی همگانی ani.ebrahimi.lng@iauctb.ac.ir
محمد ابهریان زبانشناسی همگانی Moh.Abharian.lng@iauctb.ac.ir
مریم ارمغانی زبانشناسی همگانی Mar.Armaghani.lng@iauctb.ac.ir
مریم ازادی زبانشناسی همگانی MAR.AZADI.lng@iauctb.ac.ir
محسن اسکندری زبانشناسی همگانی Moh.Eskandari.lng@iauctb.ac.ir
عباس اشتری زبانشناسی همگانی Abb.Ashtari.lng@iauctb.ac.ir
فرحناز الماسی زبانشناسی همگانی far.almasi.lng@iauctb.ac.ir
زهره امامی زبانشناسی همگانی zoh.emami.lng@iauctb.ac.ir
الهام بختیاری تربتی زبانشناسی همگانی elh.bakhtiary.lng@iauctb.ac.ir
سارا بلوری زبانشناسی همگانی Sar.Bolouri.lng@iauctb.ac.ir
سمیرا پشنگ پور زبانشناسی همگانی sam.pashangpour.lng@iauctb.ac.ir
سمیه پورپاکار زبانشناسی همگانی som.pourpakar.lng@iauctb.ac.ir
پروین پورعلی بیک زبانشناسی همگانی par.pooralibeak.lng@iauctb.ac.ir
عین اله تیموری زبانشناسی همگانی AIN.TEIMORI.lng@iauctb.ac.ir
سعیده جعفرپورمجره زبانشناسی همگانی sai.jafarpourmajareh.lng@iauctb.ac.ir
سیده فاطمه حسینی زبانشناسی همگانی sey.hosseini.lng@iauctb.ac.ir
سیده فاطمه حسینی مروجی زبانشناسی همگانی Sey.HosseiniMoraveji.lng@iauctb.ac.ir
نوشین خبیر زبانشناسی همگانی Noo.Khabir.lng@iauctb.ac.ir
نغمه ذوقی زبانشناسی همگانی zog.Naghme.lng@iauctb.ac.ir
حمیده رحمتی زبانشناسی همگانی Ham.Rahmati.lng@iauctb.ac.ir
اعظم روشنایی فرد جهرمی زبانشناسی همگانی aza.roshanaeifardjahromi.lng@iauctb.ac.ir
عبدالرحمن صادقی زبانشناسی همگانی ABD.SADEGHI.lng@iauctb.ac.ir
نگار عباس نژادفرقانی زبانشناسی همگانی Neg.Abasnejadforghani.lng@iauctb.ac.ir
سمیه علی بخشیان زبانشناسی همگانی Som.َAliBakhshian.lng@iauctb.ac.ir
فرانک فتاحی طاری زبانشناسی همگانی far.fattahitari.lng@iauctb.ac.ir
محمد لارتی زبانشناسی همگانی moh.larty.lng@iauctb.ac.ir
مژگان محمدخان پوریامچی زبانشناسی همگانی moz.mohammadkhanpouryamchi.lng@iauctb.ac.ir
مهسا محمدسوهانکی زبانشناسی همگانی mah.mohamadsohanaki.lng@iauctb.ac.ir
محمدرضا مزینانی زبانشناسی همگانی moh.mazinani.lng@iauctb.ac.ir
عباسعلی مهدیراده زبانشناسی همگانی Abb.mahdizade.lng@iauctb.ac.ir
داریوش مهربان اشتهاردی زبانشناسی همگانی dar.mehrabanashtehardi.lng@iauctb.ac.ir
سودابه نگهدار زبانشناسی همگانی Sou.Negahdar.lng@iauctb.ac.ir