گروه زبان شناسی

لیست اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی زبان شناسی

نام و نام خانوادگی

شخصی

مرتبه علمی

رشته و گرایش

صفحه شخصی

محمدمهدی / اسماعیلی

استادیار

فرهنگ و زبان باستانی  

http://m-esmaili-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ژینوس / شیروان

استادیار

زبانشناسی 

 http://j-shirvan-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مریم / ایرجی

استادیار 

زبانشناسی 

http://m-iraji-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فروغ / کاظمی

استادیار

زبانشناسی همگانی

http://f-kazemi-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

بانوایران / کلباسی

استادیار

زبانشناسی همگانی

http://I-Kalbasi-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

ستاره / مجیدی

استادیار

زبانشناسی

http://s-majidi-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

بهرام / مدرسی

استادیار

زبانشناسی

http://b-modarresi-linguistics.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html