گروه زبان انگلیسی

اعضای هیات علمی و مدعو گروه آموزشی  انگلیسی

انگلیسی با گرایش ادبیات انگلیسی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

آدرس صفحه شخصی

نگار / شریف

مربی بورسیه

http://n-sharif-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

نرگس/ منتخبی بخت ور

مربی بورسیه

http://n-montakhabibakhtvar-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 

 

الهه معتمدی

مربی

http://e-moatamedi-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مسعود / سید مطهری

استادیار

http://m-seyyedmotahari-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

آنیتا /  هایراپطیان

مربی

http://a-hairapetian-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

اعضای هیات علمی گروه «آموزش و مترجمی زبان انگلیسی»

انگلیسی با گرایش مترجمی و آموزش

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

 آدرس ایمیل صفحه شخصی

ماندانا/ ارفع کبودوند

مربی

http://m-arfaakaboudvand-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

عبدالله / برادران

استادیار

http://a-baradaran-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

پرویز / بهروزی

استادیار

http://p-behrouzi-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

عبدالعظیم / جعفری پارسا

استادیار

http://a-jaafariparsa-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

هاجر / خان محمد

استادیار

http://h-khanmohammad-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مونا / خبیری

استادیار

http://m-khabiri-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مریم / خسروی برغانی

مربی

http://m-khosravibaraghani-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فاطمه / خواجوی فر

مربی

http://f-khajavifar-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

کبری / درخشان

مربی

http://k-derakhshan-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فروزان / ده باشی شریف

مربی

http://f-dehbashisharif-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مهرداد / رضائی

مربی - بورسیه

http://m-rezaei-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

نسیم / شنگرف فام

استادیار

http://n-shangarffam-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

کاظم / طبیبی

مربی

http://k-tabibi-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

کوروش / عاکف خلخالی

استادیار

http://k-akefkhalkhali-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

نیکا / غفاری

مربی

http://n-ghaffari-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فرامرز / کاظمینی

مربی

http://f-kazemainy-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

شعله / کلاهی

استادیار

http://s-kolahi-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

بهدخت / مال امیری

استادیار

http://b-malamiri-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

حمید / مرعشی زاده

استادیار

http://h-marashizadeh-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

سیده سپیده / مرندی

ارشد

 

مژگان / منصوری

ارشد

http://m-mansouri-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مانیا / نصرتی نیا

دکتری

http://m-nosratinia-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html