اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی و مدعو گروه آموزشی  انگلیسی

انگلیسی با گرایش ادبیات انگلیسی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

 

نگار / شریف

مربی بورسیه

 

نرگس/ منتخبی بخت ور

مربی بورسیه

 

 

 

 

الهه معتمدی

مربی

 

مسعود / سید مطهری

استادیار

 

آنیتا /  هایراپطیان

مربی

 
 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه «آموزش و مترجمی زبان انگلیسی»

انگلیسی با گرایش مترجمی و آموزش

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

 

ماندانا/ ارفع کبودوند

مربی

 

عبدالله / برادران

استادیار

 

پرویز / بهروزی

استادیار

 

عبدالعظیم / جعفری پارسا

استادیار

 

هاجر / خان محمد

استادیار

 

مونا / خبیری

استادیار

 

مریم / خسروی برغانی

مربی

 

فاطمه / خواجوی فر

مربی

 

کبری / درخشان

مربی

 

فروزان / ده باشی شریف

مربی

 

مهرداد / رضائی

مربی - بورسیه

 

نسیم / شنگرف فام

استادیار

 

کاظم / طبیبی

مربی

 

کوروش / عاکف خلخالی

استادیار

 

نیکا / غفاری

مربی

 

فرامرز / کاظمینی

مربی

 

شعله / کلاهی

استادیار

 

بهدخت / مال امیری

استادیار

 

حمید / مرعشی زاده

استادیار

 

سیده سپیده / مرندی

ارشد

 

مژگان / منصوری

ارشد

 

مانیا / نصرتی نیا

دکتری