درباره گروه

تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات انگلیسی

دوره های کارشناسی ارشد (تاسیس 1368) و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (تاسیس 1382) در دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران مرکزی با هدف تربیت مدرس، پژوهشگر و منتقد زبان و ادبیات انگلیسی به پرورش استعدادهای دانشجویان در کند و کاو مسائل ادبیات به زبان انگلیسی می پردازد. برنامه کارشناسی ارشد شامل واحد های درسی (در سه نیمسال) و تحریر رساله است. دوره دکتری هم شامل سه نیمسال واحد های درسی، امتحان جامع،و رساله می باشد. ابعاد آموزشی و پژوهشی این دو برنامه دانشجویان را به شناخت گونه گونی های متون، روشهای نقد و ارزیابی، مسائل فرهنگی و تاریخی زبان و ادبیات رهنمون می سازد. در ضمن آنان را در مقاله نویسی، بحث و سخنرانی،پژوهشهای ادبی و مهارت های آموزشی توانا میسازد.