مدیر گروه

مدیر گروه زبان فرانسه

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی:دکتر جعفر جهانگیر میزا حسابی

 • مرتبه علمی:استادیار

 • تاریخ تولد: 2 / 1 / 1337

 • محل تولد: تهران

 مشخصات تحصیلی:

 دکتری:

 • رشته: ادبیات تطبیقی

 • گرایش: ادبیات فرانسه

 •  سال اخذ مدرک :1377

 •  نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4

 •  کارشناسی ارشد:

 • رشته : ادبیات تطبیقی

 • گرایش : ادبیات فرانسه

 • سال اخذ مدرک : 1374

 • نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4

 • کارشناسی:

 • رشته : ادبیات مدرن

 • گرایش : ادبیات فرانسه

 • سال اخذ مدرک : 1372

 • نام دانشگاه : پاریس 8

 

سمت های اجرایی:

از 1386 تا 1389مدیرگروه زبان وادبیات فرانسه – دانشگاه آزاداسلامی – واحدتهران مرکز

از 1391 تا امروز مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 3 مقاله علمی پژوهشی  - 2 سخنرانی دردانشگاههای دولتی – 3 مقاله – چاپ یک کتاب گرامر ( جمعی ) – 2 کتاب ترجمه چاپ شده ودرحال چاپ – تالیف یککتاب درحال چاپ –

 

زمینه های پژوهشی:

ادبیات تطبیقی – رونشناسی

  

سوابق آموزشی:

 ازسال 1379 تاامروزتدریس درگروه زبان وادبیات فرانسه درمقاطع کارشناسی – ارشدودکتری

مدعودردانشگاههای دولتی

 

آدرس پست الکترونیکی:

j_mirzahessabi@yahoo.com