برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات نیمسال اول سال 95

کارشناسی:

لیست دروس ارائه شده در رشته زبان و ادبیات انگلیسی

لیست دروس ارائه شده در رشته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد:

لیست دروس ارائه شده در رشته زبان و ادبیات انگلیسی

لیست دروس ارائه شده در رشته مترجمی زبان انگلیسی

دکترای تخصصی:

لیست دروس ارائه شده در رشته زبان و ادبیات انگلیسی

لیست دروس ارائه شده در رشته آموزش زبان انگلیسی

 

عناوین و تعداد واحد درسی  گروه زبان انگلیسی

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی رشته انگلیسی گرایشهای : (   مترجمی  -  زبان و ادبیات     )

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی  ارشد رشته  انگلیسی  گرایشهای : ( آموزشمترجمی زبان و ادبیات )

 عناوین و تعداد واحد درسی  دکتری  رشته  انگلیسی  گرایشهای : ( زبان و ادبیات - )