اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه آلمانی

گرایش آلمانی با گرایش  «  ادبیات »  آلمانی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

 

الهام /رحمانی منفرد

استادیار

 

مهری /قدیمی نوران

استادیار

 

حبیب /کمالی روستا

استادیار

 

افسون/گودرزپورعراق

استادیار

 

حمید /میرزاآقا

استادیار

 
 

اعضای هیات علمی گروه زبان آلمانی

 

زبان آلمانی  با گرایش « آموزش  »  زبان آلمانی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

 

پرستو/پنجه شاهی

استادیار

 

فاطمه/ترکمان دهنوی

مربی

 

حمیدرضا/ حاجی    قاسم

  مربی بورسیه

 

پرستو /خانبانی

استادیار

 

فاطمه /خداکرمی

استادیار

 

پریسا /درخشان مقدم

استادیار

 

ثریا /رسولی

مربی

 

فیروزه/رفیعی

مربی

 

سیدمحمدرضا /سعید

مربی

 

سوسن /صفاوردی طاق

مربی

 

محمد/ ظروفی

استاد

 

آرمین/ فاضل زاد

استادیار

 

سیدسعید /فیروزآبادی

استادیار

 

ماشاءاله /مقدسی

مربی

 

فخرالسادات /مومن

مربی

 

ماریا /ناصر

استادیار

 

محمود/ نظری

مربی