برنامه اموزشی و تاریخ امتحانات

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات نیمسال اول سال 95

کارشناسی:

لیست دروس ارائه شده در رشته مترجمی زبان آلمانی

لیست دروس ارائه شده در رشته ادبیات زبان آلمانی

کارشناسی ارشد:

لیست دروس ارائه شده در رشته آموزش زبان آلمانی

 

عناوین و تعداد واحد درسی رشته آلمانی

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی رشته  آلمانی گرایشهای : ( مترجمی     زبان و ادبیات  )

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی  ارشد رشته آلمانی   گرایشهای : (آموزش )