مدیر گروه

 زبان آلمانی

 

مشخصات شخصی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب کمالی روستا

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ تولد: 1338 

محل تولد: تهران   

 

مشخصات تحصیلی:

 

دکترای تخصصی : رشته زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 

کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

کارشناسی : رشته زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

زبان شناسی مقابله ای، ادبیات تطبیقی

 

سوابق اجرایی:

 

سرپرست گروه آموزشی زبان آلمانی دانشکده زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1396

 

سرپرست معاونت دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1396

 

معاون دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1397

 

آدرس پست الکترونیکی:

 

h.kamali@iauctb.ac.ir

h.kamali.r@gmail.com

 

دانلود رزومه