مدیر گروه

 زبان آلمانی

 

مشخصات شخصی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پرستو پنجه شاهی

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ تولد: 1347

محل تولد: تهران   

 

مشخصات تحصیلی:

 

دکترای تخصصی : رشته زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 

کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

کارشناسی : مترجمی زبان آلمانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 

سوابق اجرایی:

 

 

آدرس پست الکترونیکی: