اعضای هیات علمی

 

لیست اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی زبان شناسی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

رشته و گرایش

محمد مهدی اسماعیلی استادیار فرهنگ و زبان باستانی  
ژینوس شیروان استادیار زبانشناسی 
مریم ایرجی استادیار زبانشناسی 
فروغ کاظمی استادیار زبانشناسی همگانی
بانو ایران کلباسی استادیار زبانشناسی همگانی
ستاره مجیدی استادیار زبانشناسی
بهرام مدرسی استادیار زبانشناسی