برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات نیمسال اول سال 95

کارشناسی:

لیست دروس ارائه شده رشته زبانشناسی همگانی ( در نیمسال اول 95 ارائه نشده است)

کارشناسی ارشد:

لیست دروس ارائه شده رشته  زبانشناسی همگانی

دکتری تخصصی :

لیست دروس ارائه شده رشته  زبانشناسی

 

عناوین و تعداد واحد درسی  رشته زبانشناسی

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی رشته زبان شناسی

 عناوین و تعداد واحد درسی  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی