رشته زبان انگلیسی (آموزش ومترجمی )

جلسه دفاع خانم عاطفه حاجی احمدی - مترجمی انگلیسی - 98/10/1 ساعت 11

 

جلسه دفاع خانم شیوا صمدانی - آموزش انگلیسی - 98/9/24 ساعت 15/30

جلسه دفاع خانم زهرا حیدری - مترجمی انگلیسی -98/10/4 ساعت 11

جلسه دفاع خانم هدیه ریسمان سنج - آموزش انگلیسی - 98/10/11 ساعت15

جلسه دفاع حانم مریم صفر زاده - آموزش انگلیسی -98/10/11 ساعت 14

جلسه دفاع آقای شاهین شهنازی - آموزش انگلیسی - 98/10/9 ساعت 9

جلسه دفاع خانم ذکری ناصری - آموزش انگلیسی - 98/10/5 ساعت 13

جلسه دفاع آقای امید متین جم - آموزش انگلیسی - 98/10/11 ساعت10

جلسه دفاع خانم مهر بانو احدی فر - مترجمی انگلیسی -98/10/7 ساعت 11

جلسه دفاع خانم زهرا کوچکیان - آموزش انگلیسی -98/10/30 ساعت 9

جلسه دفاع خانم نسترن بالو نژاد - مترجمی انگلیسی - 98/10/10 ساعت 15/30

جلسه دفاع خانم رقیه عسگری - مترجمی انگلیسی - 98/10/30 ساعت 11

جلسه دفاع خانم سارا باقری - مترجمی انگلیسی - 98/10/30 ساعت 10

جلسه دفاع خانم فاطمه قائمی - مترجمی انگلیسی - 98/11/1 ساعت 8

جلسه دفاع خانم پرستو سالک روشنی - مترجمی انگلیسی - 98/11/1 ساعت 9

جلسه دفاع آقای علی اصغر محمد شاه علی - مترجمی - 98/11/1 ساعت 11

[جلسه دفاع خانم فاطمه معصومی - مترجمی انگلیسی - 98/10/21 ساعت 13

جلسه دفاع خانم مریم عابدی - آموزش انگلیسی - 98/10/25 ساعت 14

جلسه دفاع خانم پریسا صفری - آموزش انگلیسی - 98/10/25 ساعت 15

جلسه دفاع خانم رابعه نورانی - آموزش انگلیسی -98/10/25 ساعت 13

جلسه دفاع آقای مهدی اختریان - مترجمی انگلیسی - 98/10/28 ساعت 13

جلسه دفاع خانم تینا فتح الله مرندی - آموزش انگلیسی - 98/10/29 ساعت 15

جلسه دفاع آقای مهدی اوجاقی - آموزش انگلیسی - 98/10/28 ساعت 15

جلسه دفاع خانم اعظم لک - مترجمی انگلیسی - 98/10/28 ساعت 11

جلسه دفاع خانم فاطمه ثانوی - مترجمی انگلیسی - 98/10/28 ساعت 14

جلسه دفاع خانم شکوفه عبدلی - مترجمی انگلیسی - 98/10/30 ساعت 14

جلسه دفاع خانم سارا صفاتی - مترجمی انگلیسی - 98/11/5 ساعت 10

جلسه دفاع خانم الهام بخشی - مترجمی انگلیسی -98/11/5 ساعت 11

جلسه دفاع خانم زهرا بیرانوند - آموزش انگلیسی -98/11/6 ساعت 14

جلسه دفاع خانم ماندانا قدیانی - آموزش انگلیسی - 98/11/5 ساعت 13

جلسه دفاع خانم مریم صابر - مترجمی انگلیسی - 98/11/5 ساعت 14

جلسه دفاع آقای محمود مهر علیان - مترجمی انگلیسی - 98/11/6 ساعت 8

جلسه دفاع آقای سید سلمان جاودانی - آموزش انگلیسی - 98/11/6 ساعت 13