رشته گرایش ها

رشته گرایش های دانشکده زبانهای خارجه

رشته و گرایش زبان انگلیسی

کارشناسی :

مترجمی زبان انگلیسی

 زبان وادبیات انگلیسی

 

کارشناسی ارشد:

مترجمی زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

دکتری:

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

رشته و گرایش زبان فرانسه

کارشناسی :

مترجمی زبان فرانسه

 زبان وادبیات فرانسه

 

کارشناسی ارشد:

مترجمی زبان فرانسه

 زبان وادبیات فرانسه

 

دکتری:

زبان و ادبیات فرانسه

 

رشته و گرایش زبان آلمانی

کارشناسی :

مترجمی زبان آلمانی

 زبان وادبیات آلمانی

 

کارشناسی ارشد:

آموزش زبان آلمانی

 

رشته و گرایش زبان زبانشناسی

کارشناسی :

زبان شناسی

 

کارشناسی ارشد:

زبان شناسی همگانی

 

دکتری:

زبانشناسی همگانی

 

رشته و گرایش زبان ارمنی

کارشناسی :

زبان  و ادبیات ارمنی