روسا و معاونین پیشین دانشکده

روسای دانشکده زبانهای خارجی از آغاز تا کنون:

1-آقای منصور سنائی

2-آقای دکتر عبداله برادران

3-آقای دکترسید سعید  فیروز آبادی

4-آقای دکترسید فضل الله قدسی

5-خانم دکتر ژینوس شیروان

6-آقای دکتر مهدی حیدری

7-آقای دکتر محمد  زیار

8-آقای دکتر عبداله برادران

 

معاونین دانشکده زبانهای خارجی از آغاز تا کنون

1- آقای خسرو مهدی پور

2- خانم دکتر هاجر خان محمد

3- خانم دکتر ژینوس شیروان

4- آقای ماشاله مقدسی

5- خانم دکتر فاطمه خداکرمی

6- آقای ماشاله مقدسی

7- آقای غفار رامین

8- خانم دکتر مریم صعودی پور

9- خانم دکتر مونا خبیری

10-خانم دکتر ندا آتش وحیدی

11- خانم دکتر فاطمه خداکرمی

12- آقای سید محمد رضا سعید