معاون دانشکده

مشخصات شخصی:

 

نام و نام خانوادگی: دکترفاطمه خداکرمی

مرتبه علمی: استادیار