نوع خبر 
 
قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

  1. رعایت پیشنیاز و گذراندن دروس پیش نیاز با توجه به سند پذیرش الزامی می باشد.

  2. نمره درس قرآن کمتر از 12 نباشد در غیر اینصورت نیاز به گذراندن مجدد درس مذکور می باشد.

  3. دروس گذرانده شده را با سر فصل دروس ارائه شده توسط گروههای آموزشی تطبیق دهید و اطمینان حاصل نمائید کلیه واحدهای تخصصی و عمومی  را گذرانده باشید.

  4. معدل کل دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل می بایست کمتر از 12 نباشد.در غیر اینصورت فارغ التحصیل محسوب نمی گردند و نیاز به گذراندن یک نیمسال جبرانی با اخذ مجوز می باشند.

خدمات اموزشی

يکشنبه 25 آبان 1393  14:44:58

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 8 خرداد 1396  18:34:16
تعداد بازديد از اين خبر : 4796
کدخبر : 5432