قابل توجه دانشجویانی که دوامتحان همزمان دارند

۰۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۴ کد : ۱۵۷۶۶ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۲۶
دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند می تواننددرهمان روز وساعت جهت شرکت درامتحان بصورت حضوری به دانشکده مراجعه نمایند. درغیراینصورت جهت شرکت درامتحان بصورت مجازی ، فقط ازیک تایم جهت شرکت درامتحان برخوردارخواهند شد. و می بایست تایم امتحانی خودرامدیریت نمایند.

( ۴ )

نظر شما :