اخبار

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان محترم : لطفا فقط دانشجویانی که با انتخاب درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در ترم تابستان فارغ التحصیل میشوند دروس مذکور را در ترم تابستان ۹۹-۹۸ انتخاب نمایند . در غیر اینصورت این دروس از دروس انتخابی شما توسط کارشناس دانشکده حذف میگردد و مسئولیت عدم استرداد شهریه و عواقب دیگر به عهده خود دانشجو می باشد .

ادامه مطلب

کلاسهای واحدعملی

کلیه کلاسهای واحدهای عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ازتاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ طبق برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در روز و ساعات مربوطه تشکیل می گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که دوامتحان همزمان دارند

دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند می تواننددرهمان روز وساعت جهت شرکت درامتحان بصورت حضوری به دانشکده مراجعه نمایند. درغیراینصورت جهت شرکت درامتحان بصورت مجازی ، فقط ازیک تایم جهت شرکت درامتحان برخوردارخواهند شد. و می بایست تایم امتحانی خودرامدیریت نمایند.

ادامه مطلب