iauctb.ac.ir
اخبار و رویداد ها
» تاریخ جلسه دفــاع از پـایـان نامـه خـانم مریم شرافت وزیری
با مـوضـوع : مقایسه تاثیر فعال کردن زبان اول و دوم بر عملکرد ترجمه
» جلسه دفــاع از پـایـان نامـه آقای بهزاد پزشکی
با مـوضـوع : تاثیر ارجحیت استفاده از دست چپ یا راست در دشواری واژگان و پیچیدگی ساختارهای گرامری در ترجمه
» تاریخ جلسه دفــاع از پـایـان نامـه خـانم مژگان گلبابایی
با مـوضـوع : رویکرد فمینیستی به دو ترجمه از دو رمان ویرجینیا و ولف
» تاریخ جلسه دفــاع از پـایـان نامـه آقای میثم سلیمانی
با مـوضـوع : روابط بین ژانرهای مختلف فیلم و روش های ترجمه مورد استفاده در ترجمه زیرنویس آنها از انگلیسی به فارسی
» کنفرانس بین المللی پیوندهای بینافرهنگی در ادبیات کشورهای فارسی زبان و آلمانی زبان قرن 18 تا 20
برگزاری کنفرانس بین المللی پیوندهای بینا فرهنگی خانم دکتر فاطمه خداکرمی عضو هیات علمی گروه زبان آلمانی در دانشگاه استراسبورگ
» تاریخ دفاع از پایان نامه آقای سیدحمیدالدین زارعی
تاریخ دفاع از پایان نامه آقای سیدحمیدالدین زارعی
» تاریخ دفاع از پایان نامه خانم فرناز بی همتا طوسی
تاریخ دفاع از پایان نامه خانم فرناز بی همتا طوسی
» تاریخ دفاع از پایان نامه خانم پریسا عربلو
تاریخ دفاع از پایان نامه خانم پریسا عربلو

گزارش آب وهوا