• ۱۰:۱۶ - چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

91

اعضای هیات علمی

48

تعداد کارکنان

18000

کتب کتابخانه

100

کتاب های تالیف شده