• ۱۵:۳۰ - چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

91

اعضای هیات علمی

48

تعداد کارکنان

18000

کتب کتابخانه

100

کتاب های تالیف شده